การจัด และกำหนดหน้าที่

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

วินัย การสอบสวน และการลงโทษ

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

การให้สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

ทุนการศึกษา อบรม การกุศล และสาธารณะประโยชน์

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทุนสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ทุนสะสมเพื่อประกันความมั่นคงแห่งกิจการ

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์

การกู้ยืมเงินโดยวิธีออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

การสรรหาประธาน
   
   
 

Web master:พล.ท.นพดล แสงพลสิทธิ์ โทร.เคลื่อนที่: 0865760262 Support: milcf_Support@hotmail.com
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ที่อยู่: 127 หมู่ที่ 3 ซ.แจ้งวัฒนะ7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร./โทรสาร: 0-2575-6340
E-mail: mcf.chumnum@gmail.com

CopyRights ©2017 milcf.com and Its licensors.  All rights reserved